6 принципа BG

6 принципа

Програма за превенция на злоупотреба с деца

cart-BG

 Инициирана и подкрепяна от фондация ОУК/ OAK Foundation

 

Работата по програма „Превенция на злоупотребата с деца” се ръководи от шест взаимно свързани и взаимно допълващи се принципа.

Основополагащият принцип е основан на правата на детето. Дейностите и намесата би следвало да са съобразени с факта, че децата имат права и с това, че държавите и гражданското общество, включително семействата, имат задължения да зачитат и управляват тяхното спазване. Представителствата и служителите, работещи компетентно и активно спазват тези права като се съобразяват с възрастта и етапа на тяхното развитие.

Основан на правата на детето – принципът е основополагащ  и се постига чрез интеграция на пет други основни принципа:

Детско участие – приобщаването на децата в процеса на вземане на всички решения, които се отнасят до техния живот, е от изключителна важност. Това включва респект към децата и тяхното включване в процеса по вземане на решения от техните семейства и общности. Капацитетът на децата да участват и допринасят за вземане на решения трябва да бъде развиван, необходимо е да се  създава среда, която окуражава и подкрепя децата за такова участие. Естеството и степента на детско участие зависят от капацитета и възрастта им.

Недопускане на дискриминация – проектът трябва да се изпълнява по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят, пол, сексуална ориентация, език, религия или друг статут на детето или неговите родители или настойници. Всяка дейност, насочена към специфична група би следвало да е обмислена като са взети предвид равенство и включване.

Висш интерес – Във всички решения, оказващи влияние върху деца, техният висш интерес би следвало да е взет предвид. Това се случва на две нива: решения и действия, повлияващи индивидуално дете би следвало да са съобразени с неговите/нейните уникални обстоятелства; всички дейности и решения  – законови, административни или програмни – да отчитат техните колективни интереси.

Надграждане върху силните страни – Деца, семейства и общности имат силни страни и капацитет, към които би следвало да са ориентирани интервенциите. Разбирането на техния социален контекст и позитивни традиционни практики могат да доведат до ефективни, устойчиви възможности за защита на децата.

Не вреди – Всеки вид работа може да има непредвидени и неочаквани резултати, които могат да бъдат позитивни или негативни. Мониторингът и оценката на проектите би следвало да са предвидени по начин, който да позволява идентифициране, подкрепа и гъвкавост с възможно преориентиране на намесата, ако е необходимо.