Висш интерес на детето

 6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

 Разбиране на принципа

Висшият интерес на децата би следвало да бъде взет предвид за всички решения, които се отнасят до тях. Решения и дейности,  въздействащи на децата би следвало да са съобразени с техните индивидуални обстоятелства, всички действия и решения – законови, административни или програмни – които повлияват всички деца или група деца, би трябвало да отчитат техният колективен интерес.

Защо е важен висшият интерес на детето?

Промотирането на правата на детето и благополучието му е основно при изпълняването на програмата за превенция на злоупотреба с деца. Поставянето на висок приоритет на висшият интерес на детето е ключова стратегия за постигането на това. Децата в повечето общества имат ограничени права, безсилни са, нямат никакъв глас и са относително невидими като граждани. Техният интерес е омаловажаван в сферата на публичната политика. Децата и влиянието на публичната политика върху живота им често не се отчитат при вземането на решения и почти никога не се подреждат сред приоритетите на политическия дневен ред.

Терминът „висш интерес” описва благосъстоянието на децата, което е определено от много широк кръг обстоятелства като възраст, ниво на зрялост, роля на семейството, социални и културни норми и очаквания, а също така индивидуалната история и опит на детето. Не може да бъде прието, че висшият интерес на детето е обективен факт. Няма препоръчителни дефиниции, които са приложими универсално към всяко дете и във всеки контекст. Възможни са много схващания при определянето на висшият интерес на детето в частност, за това:

  • Как да оценим най-добрия интерес на едно дете?
  • Как да балансираме между различните интереси?

Съществуват четири взаимосвързани измерения за оценка на висшият интерес на детето:

  • изпълнението на Конвенцията за правата на детето;
  • съобразяване с гледната точка на детето;
  • цялостен подход за оценка на висшият интерес;
  • съобразяване с краткосрочните и дългосрочните интереси на детето.

По отношение на балансирането между различни интереси е възможно да възникне разминаване между най-добрия интерес на едно дете и на друго дете, на родителите или на обществото. Когато има значителни различия при интересите няма лесни отговори. Обаче вземането предвид на следните възможности може да бъде от полза и по отношение на работата за участие на деца и по отношение на програмите за разработването на услуги, политики или системи за укрепване на закрилата на децата:

  • разминаване между различни права;
  • интереси на едно дете срещу интереси на други;
  • интереси на едно дете срещу интереси на родители;
  • интереси на дете срещу обществото.

Повече за принципа: Принцип 4 Висшият интерес на детето

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница