Надграждане върху силните страни

6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

Децата, семействата и общностите имат силни страни и капацитет, които могат да информират и ориентират интервенциите. Разбирането на социалния контекст и позитивните традиционни практики могат да доведат до ефективни и устойчиви възможности за закрила на децата.

Разбиране на принципа

Подходът, основан на зачитането и надграждането на силните страни се корени във вярването, че децата, семействата и общностите имат компетентност и ресурси, които могат да бъдат използвани за идентифициране и насочване към собствени потребности. Това включва приемането на подход, който търси възможности да насочи работата за развиване на желаното, а не за превентиране на нежеланото. Процесът включва идентифициране на предимствата, възможностите и капацитета, които могат да доведат до промотиране на реализирането на права на децата, а така също до идентифицирането на пропуски по отношение на реализирането на тези права.

Защо е важен принципът зачитане и надграждане върху силните страни?

Правителствата и гражданското общество фокусират интервенцията си върху проблеми или предизвикателства, подчертавайки дефицити и нарушения, а не върху силните страни и възможности, каквито децата, семействата и общностите имат. Като работят само за проблемите едва когато те се появят, често е твърде късно и разбира се много по-скъпо да се справят с последствията.

Скритият отрицателен акцент може да доведе до чувство за провал и безпомощност, да подцени очакванията, да създаде зависимост от външни ресурси и решения, намерени от временно осъществявана дейност. Това може да попречи на хората и общностите да се движат към положителни резултати.

Ние сме убедени, че животът е по-вероятно да бъде подобрен когато местните общности засилват техните собствени силни страни и предимства.

Принципът насърчава децата, имащи права и ресурси, да играят ключова роля в търсенето и намирането на решения.

Основни измерения за зачитане и надграждане на силните страни са:

  • мобилизиране на местните предимства и подкрепящи механизми;
  • инвестиция в предимствата на децата и факторите за защита;
  • признаване на социалния контекст в живота на децата.

Децата имат значителни силни страни, умения и знания, с които активно анализират своя живот и намират решения. Важно е не само да ценим начина, по който самите деца възприемат живота, но също така е необходимо да им даваме възможности и място да изследват и откриват силните си страни и предимства. По-големи умения, предимства и възможности дават защита и засилват участието. По-голямото участие допринася за развиването на умения и капацитет и дава възможност за закрила. Защитени, децата е по-вероятно да участват, развиват своя капацитет и да използват наличните възможности.

Разпознаване на контекста в живота на децата

Децата в контекста на социалните системи, които ги обграждат, могат да бъдат разглеждани като екология на детските права. Много фактори, интегрирани в определен контекст, допринасят за реализирането или нереализирането на правата на всяко дете, като го поставят в центъра на серия от фактори, оказващи влияние и повлияни от цялостното му развитие.

Закрилата и участието при развитието на детето могат да бъдат най-добре постигнати чрез мобилизиране на силните страни, отговорностите и мотивацията на семействата на децата и местните общности. Подход, базиран на силни страни, и фокусиран върху подкрепата на местни общности за създаването на свои собствени културни стойности, духовни ценности и практики, може да доведе до по-голяма закрила на децата.

Повече за принципа: Принцип 5 Надграждане върху силните страни

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница