Недопускане на дискриминация

6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

Разбиране на принципа

Човешките права се прилагат еднакво към всяко дете. Член 2 от Конвенцията за правата на детето третира задължението на правителствата да уважават и осигуряват правата на всички деца без да ги дискриминират на каквото и да било основание. Дискриминацията може да бъде определена като „всяко разделяне, изключване, игнориране или предпочитание, което е основано на раса, цвят, пол, език, религия, политическо или друго мнение, национален или социален произход, имущество, увреждане, раждане или друг статут, и което има за цел или ефект да омаловажи или накърни признанието, удоволствието или упражняването от всички хора  на еднакво основание на всички права и свободи.”

Дискриминацията може да се случва пряко или косвено. Може да се появи на всички нива в обществото и може да бъде допусната от правителства, възрастни срещу деца, от общности срещу други общности или от деца срещу други деца. Дискриминация може да възникне от активни, директни или преднамерени действия, или да се случи непреднамерено чрез нечувствителност, игнориране или равнодушие.

Защо е важно да не се дискриминира

Правата се реализират еднакво за всички деца. Има много голям кръг от деца, които са уязвими от дискриминация, като нерегистрирани при раждането си, засегнати от ХИВ, малцинства, деца в институции, деца на улицата, деца с увреждания и т.н. дискриминацията може да има унищожително влияние върху живота на децата, от което да последва отричане на много права. Може да направи децата невидими и да повлияе върху самочувствието и самооценката им, също така негативно да повлияе тяхното лично развитие. Проактивната работа за преодоляването на неравенствата е от голямо значение.

Насочване към най-маргинализираните

Най-маргинализираните деца страдат най-много от насилие и в най-голяма степен имат нужда да бъдат подкрепяни. Програми, насочени срещу дискриминацията трябва да бъдат с фокус специално върху изследвания и анализи, директна подкрепа, изграждане на капацитет, застъпничество и увеличаване на чувствителността.

Повече за принципа: Принцип 3 Недопускане на дискриминация

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница