Не вреди

6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

Разбиране на принципа

Приема се, че всеки проект или програма със своите дейности води до по-голяма закрила на децата. В някои случаи e трудно да се потвърди дали желаните резултати биват постигнати. Всяка интервенция може да има различни резултати от тези, които са били планувани. Програмите би следвало да съобразят този риск и да предвидят необходимите мерки, за да го избегнат. Нужно е рисковете по време на цялото изпълнение на програмата да са минимизирани и да има възможност за своевременно адаптиране на работата при необходимост. Този принцип трябва да се прилага при плануване на интервенцията, когато има по-малка вероятност от полза и очевиден риск от вреда.

Защо е важен принципът „Не вреди”

Промотирането на правата и благосъстоянието на децата и тяхната закрила са от ключова важност в работата ни. Но интервенциите и решенията, правени от донорите, а също така от политиците и агенциите за развитие, и това как те инвестират в програмите, могат да имат непредвидени или отрицателни последствия. Действията им могат потенциално и да навредят. Признавайки тези рискове, отчитаме колко е важно предвиждането на всички възможни мерки за това „да не се вреди”. В работата си се стремим към прозрачност и почтеност като искаме да насърчим максимално анализирането на натрупания опит по програмите. Целта ни е да разработим програми на основата на научени уроци от прилагани дейности, а също така да избегнем повторението на грешки.

Включване на принципа „не вреди”

Вярва се, че  всеки проект или програма ще доведе до по-добра защита за децата. Но всяка интервенция може да има различни резултати от тези, които са били планувани. Програмите трябва да се правят така, че да предвиждат и избягват всеки риск. Те трябва да включват мерки за мониториране на риска по време на цялото времетраене на програмата и да променят и адаптират работата своевременно.

Стратегии за спазване на принципа „не вреди”
• предвиждане и подготовка;
• прилагане на принципите за недискриминация, участие, най-добрите интереси на детето и зачитане и надграждане върху силните страни;
• резултати от мониторирането;
• анализиране на грешките и своевременно адаптиране.

Повече за принципа: Принцип 6 Не вреди

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница