Основан на правата на децата

6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

Децата имат права – взаимно свързани и взаимно влияещи си – и гражданското общество, включително семействата, имат задължения да ги зачитат и да подпомагат тяхната реализация.

Разбиране на принципа

Съгласно Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от почти всяка страна в света, всяко правителство:

  • Изпълнява права – приема всички необходими мерки, включително законови, политики и ресурси, за да се увери, че правата се спазват;
  • Зачита правата – не действа по начин, който пречи на правата на децата;
  • Защитава правата – предприема дейности, за да се увери, че децата са защитени от насилие и неспазване на правата им от други хора като дискриминация, експлоатация или насилие.

Програмният и проектният подход, основани на правата на децата, включва дейности, ориентирани към изпълнение, защита и спазване или зачитане на правата на децата. Това означава описване на проектните дейности не в смисъл на нуждите на децата, но в смисъл на задължението да се отговори на факта, че те имат права. Подходът, основан на правата на децата включва дейности, в това число овластяване на децата и техните семейства, за способността им да настояват правителствата да спазват поети в името на децата ангажименти.

Защо да имаме подход, основан на правата на децата

  • Всички деца трябва да бъдат защитени от сексуално насилие и сексуална експлоатация.
  • Правителствата имат ясно разбиране за изпълняването на правата на децата и осигуряват най-голямата възможна закрила на децата във всички ситуации от насилие, злоупотреба, експлоатация или неглижиране.
  • Съществуват много регионални и международни инструменти, които подкрепят Конвенцията за правата на децата като Европейската конвенция за човешките права, Хагската конвенция за международно осиновяване, Конвенцията за правата на хората с увреждания и т.н.

Програмен дизайн и изпълнение

Проект или програма, основани на принципа за правата на децата може да включва елементи на някоя или всички от следните три типа дейности:

  • идентифициране и борба с нарушения и пропуски при спазването на права;
  • Укрепване на системи, структури и механизми;
  • Повишаване на капацитета.

Мониторинг и оценка

Това е съществена част от всяка програма и подход, с които е възможно да се оцени дали програмата е постигнала своите резултати, поставени то нея. Процесът може също да рефлектира върху други принципи: участие, недискриминация, висш интерес на детето, надграждане на силните страни, „не вреди”.

Повече за принципа: Принцип 1 Основан на правата на детето

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница