Участие на децата

6 принципа / Програма за превенция на злоупотреба с деца

 Разбиране на принципа

Член 12 от Конвенцията за правата на детето признава, че децата имат право да бъдат изслушвани и мнението им – вземано насериозно. Приложението на това право нашироко е възприето като „участие”. Децата участват по много начини в обществото. Терминът „участие” се използва, за да опише правото на децата да бъдат включвани в процеса на вземане на решения и дейности, които се отнасят до тях.
Важността на детското участие е фундаментално право, даващо възможност да се развиват умения, знания, компетентности и доверие.

Защо е важно участието на децата

Включването на деца предоставя информация и знания за живота им, с които да се информира законодателството, политиките, разпределянето на бюджета и услугите. Участието е ключово за процеса на изграждане на отговорност и промотирането на добро управление. Това е средство, чрез което правителствата и други отговорни институции могат да бъдат държани отговорни.  Включването допринася  позитивно за разширяването на процеса на вземане на решения и резултатите. Например, води до по-добра закрила.
Тихи и пасивни деца могат да бъдат лесно насилени от възрастни. Даването на информация, окуражаването да назовават техни съображения и запознаването на децата със сигурни и достъпни механизми за предпазване от насилие и злоупотреба са ключови стратегии за осигуряване на ефективна закрила. Деца, които имат достъп до информация за здраве и сексуалност са способни по-добре да се защитят от нежелана бременност и сексуално преносими инфекции. Тези, които се групират и присъединяват към сдружения са способни по-успешно да се защитят от експлоатация и насилие.
Включването формира  активна гражданска ангажираност. Опитът и директното ангажиране на децата води до активна и ефективна реализация  на техните права. Развива се култура на уважение, която допринася за това вземането на решения да се случва посредством преговори, а не чрез конфликт.

Форми на детско участие

Консултативна, колаборативна и водена от деца са трите потенциални нива за ангажиране за децата. Взаимоотношенията между тях са динамични и често се препокриват.
Консултативно участие – възрастните търсят гледната точка на децата, за да имат по-добро знание и разбиране на техния живот и опит. Може да е инициирано, водено и управлявано от възрастни. Децата не контролират резултатите.
Колаборативно участие – партньорството между възрастни и деца е от голямо значение. Инициирано е от възрастни, овластява децата да повлияват и предизвикват процеса и резултатите, повишавайки нивата на самоконтролирани действия от децата за определен период от време. Дава възможност за споделено вземане на решения с възрастни.
Участие, водено от децата – децата имат възможност да инициират дейности и да се застъпват за себе си. Децата могат сами да идентифицират тема за работа. Те са лидери и контролират процеса. Възрастните са фасилитатори.

Серия от базови условия трябва да бъдат налице, за да имаме ефективно, етично, систематично и устойчиво детско участие: процесът трябва да е прозрачен и информиращ, доброволен, уважаващ, подходящ, включващ, подкрепян от обучения, сигурен и чувствителен към рискове, отговорен. Работните методи и среда трябва да са подходящи за децата.

Повече за принципа: Принцип 2 Участие на децата

6 принципа на Програмата за превенция на злоупотреба с деца / върни се на главната страница