Child Rights Capacity Building Training

Обучение за изграждане на капацитет в областта на правата на децата

София, 7-9 септември 2015 г.

От 7 до 9 септември в Парк хотел Витоша, София се проведе поредното интерактивно обучение, организирано от фондация ОУК за избрани подкрепяни от тях в дейностите им неправителствени организации от региона на Източна Европа. БАСП е сред 15-те организации, обхванати от проекта, участващи в обучение за изграждане на капацитет в областта на правата на децата. Пилотна група от НПО се обучава паралелно и от района на Източна Африка. Тази година проектът се разширява като през септември стартира обучение за нови две групи организации от същите райони. Повече.

Child Rights Capacity Building Training

Sofia, September 7-9 2015

The second interactive training organized by OAK Foundation for NGO grantees from East Europe took place in 7-9 September in Vitosha Park Hotel, Sofia. BFPA is among the 15 organizations included in the project taking participation in the child rights capacity building initiative. A pilot group of NGOs is being trained in parallel from the region of East Africa. This year the project is enlarging including into the training two new groups of organizations from the same regions. More.