Mission Possible – Better Health for People from Vulnerable Communities

norway_grantsМисията възможна – по-добро здраве за хора от уязвими общности
1 декември 2015 г.eea_grants
Въвеждаща среща с представители по места по стартиралия проект на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства” се проведе на 1 декември 2015 г. в София. Активностите по инициативата ще се изпълняват до февруари 2017 г. в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) в 14 населени места на 13 общини от 8 области. Повече.

Sofia, December 1 2015

Introducing meeting with representatives by place on the starting project of (BFPA) „Mission possible: Better sexual and reproductive health for young people from vulnerable communities – ways of overcoming healthcare inequalities” took place on December 1, 2015 in Sofia. The activities on the initiative will be implementing up to February 2017 in partnership with the National Network of Health Mediators (NNHM) in 14 places of 13 municipalities from 8 areas in the country. More.