Prisons Without Risks – Plovdiv / Health / Inmates

Пловдив, 9 юли 2015 г.

GDINПървото от обученията на здравни теми за лишени от свобода пnorway_grantsо проект Затвори без риск на Българската асоциация по семейно планиране се състоя на 9 юли в Пловдивския затвор. По теми, свързани с вирусите на ХИВ, хепатит В и хепатит С, половопредавани заболявания и специфика на развитието на ХИВ инфекцията, бяха обучени последователно две групи от по 15 човека (общо 30).

Повече информация.

Plovdiv, July 9, 2015

The first of the educational trainings on health issues for imprisoned on the project of BFPA „Prisons without risk” took place on July 9th in Plovdiv. Two group of prisoners of 15 people each (30 in total) were trained on topics connected with HIV, HBV and HCV, sexual transmitted infections and specifics of progression of HIV infection. Participants took part in informative discussion on personal hygiene. More information.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

This publication is created with financial support from the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. The entire responsibility for the contents of the document is of BFPA and under no circumstances can be assumed that this document presents official opinion of the Programme Operator or the donor