Prisons Without Risks – Sliven / Health / Inmates

Сливен, 13-14 август 2015 г.

GDINДве групи лишени от свобода бяха обучениnorway_grants в Сливенския затвор по проекта на БАСП „Затвори без риск на 13 и 14 август. Темите: хигиена, кръвнопреносими и половопредавани заболявания и специфика на протичането на ХИВ инфекцията, провокираха интереса на тридесетте жени. Те задаваха много въпроси, някои си водиха записки, участваха активно и слушаха много внимателно обясненията на обучителите – виросулога проф. Радка Аргирова, д-р Рада Стаменкова и Даниела Дикова от БАСП и Милен Чавров от фондация „Надежда срещу СПИН”. Работата на екипа беше подпомагана от Ралица Згалевска и проф. Юлияна Маринова от БАСП. Повече.

Sliven, August 13-14, 2015

Two groups of prisoners in the Sliven prison were trained under the project „Prisons Without Risk” on August 13 and 14. The topics of the trainings – hygiene, blood- and sexually transmitted diseases and specificity of the HIV infection process provoked the interest of the thirty women. They asked a lot of questions, some took notes, took an active part and listened very attentively to the explanations of the trainers – the virologist Prof. Radka Argirova, Dr. Rada Stamenkova and Daniela Dikova from the BFPA and Milen Chavrov from the “Hope against AIDS” Foundation. The efforts of the team were supported by Ralitza Zgalevska and Prof. Yuliana Marinova from the BFPA. More.