Mission Possible – First Meeting with Medical Specialists

Мисията възможна – по-добро здраве за хора от уязвими общности
23-24 януари 2016 г.norway_grantseea_grants
Среща с медицинските специалисти и здравните медиатори на част от населените места по стартиралия неотдавна проект на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства” се проведе на 23 и 24 януари 2016 г. в София. Участниците се запознаха с необходимата задължителна проектна документация, със специфичната роля и отговорности на здравните медиатори, сроковете на изпълнение и обсъдиха възможните трудности при работа със специфичната целева група.
Повече.
Mission Possible – Better Health for People from Vulnerable Communities
23-24 January 2016
A working meeting with medical specialists and health mediators from part of the locations in the frame of the recently started project of BFPA „Mission possible: Better sexual and reproductive health for young people from vulnerable communities – ways of overcoming health inequalities” took place on January 23-24, 2016 in Sofia. Participants were introduced with the requested documentation for implementing the project, with the specific role and obligations of health mediators and timetable of the activities. Possible difficulties and risks on the work field were discussed.
More.