Mission Possible – second coordinating meeting for medical specialists and mediators

Стара Загора, 12-13 февруари 2016 г.LOGO EEA GRANTS

Втора среща с медицински специалисти и здравни медиатори – този път от Източна България – от общините: Айтос (Чукарка), Пещера, Карлово (Розино и Христо Даново), Котел (Градец), Сливен (Сотиря), Твърдица (Шивачево) и Стралджа (Мъглиж) се проведе на 12 и 13 февруари 2016 г. в Стара Загора. Това са част от населените места по стартиралия неотдавна проект на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства”. Повече.

Stara Zagora, February 12-13 2016

Second meeting with medical specialists and health mediators – this time from Eastern Bulgaria municipalities: Aytos  (Chukarka), Peshtera, Karlovo (Rosino and Hristo Danovo), Kotel (Gradetz), Sliven (Sotirya), Tvarditza (Shivachevo) and Straldja (Muglizh)  took place on 12 and 13 February 2016 in Stara Zagora. These are a part of populated places on recently started project of Bulgarian Association for Family Planning and Sexual Health (BFPA) „Mission possible: Better sexual and reproductive health for young people from vulnerable communities – ways of overcoming health inequalities”. More info.